Algemene Voorwaarden Gezond4You Sport - Gezond4you

Algemene Voorwaarden Gezond4You Sport

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Eigenaar Gezond4You:
Janet Bannink – Simmelink

Praktijkadres:
De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

  • Elsmansdijk 19a
  • 7161 LJ Neede

 

Sport locatie Gezond4You;

  • Nieuw Olthaar
  • Diepenheimseweg 32a
  • 7161 MJ Neede

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: Gezond4You. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Gezond4You waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Gezond4You.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Gezond4You voor het deelnemen aan de sportlessen. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Gezond4You geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Gezond4You het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, Gezond4You in kennis te stellen van eventuele blessures, ziektes en andere zaken die uw training mogelijk kunnen beïnvloeden. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens evenals wijzigingen in uw persoonlijke fysieke omstandigheden, dient u per omgaande aan Gezond4You door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Na succesvolle registratie op de website van Gezond4You, bieden wij u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een proefles naar keuze. Na de proefles heeft u de gelegenheid om via onze webshop een maandabonnement af te sluiten. Onze vaste locatie, Gezond4You Sport, is gevestigd in Nieuw Olthaar, Lochhuizen. Bovendien kunnen trainingen van Gezond4You ook op diverse andere locaties worden verzorgd. Een volledig overzicht van alle trainingen, inclusief tijden en locaties, is te vinden op zowel onze website www.gezond4you.nl als in de Virtuagym app.

Indien Gezond4You om welke reden dan ook 24 uur voor aanvang van de les beslist om de lesdag en tijd te wijzigen, behouden wij het recht om de les op een ander tijdstip in te plannen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze wijziging 24 uur voor aanvang van de training te communiceren, zowel aan Gezond4You als aan de klant.


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
Op Gezond4You rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Janet Bannink – Simmelink. Gezond4You voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Gezond4You niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Voor elke door Gezond4You aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Gezond4You kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Gezond4You is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Gezond4You is niet aansprakelijk wanneer bij Gezond4You, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Gezond4You is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Gezond4You wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Gezond4You aanbiedt. De klant dient Gezond4You te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Aankoop maandabonnement
Na het volgen van een proefles kunt u, indien u verder wilt trainen bij Gezond4You online een maandabonnement afsluiten. Dit kan op de website www.gezond4you.nl. Het afsluiten van een maandabonnement gaat gepaard met €5 inschrijf- en administratiekosten. Tevens geldt bij een maandabonnement een betalingsverplichting van 3 maanden. Na die 3 maanden kunt u per maand opzeggen voor de 15de van de maand. U dient ten allen tijden schriftelijk uw abonnement op te zeggen. In de abonnementen zit een gemiddelde vakantieduur voor Janet van 25 vakantiedagen verrekend. 

Artikel 8 Aan- en afmelden voor een training
Indien u niet kunt en komt trainen dient u via de Gezond4You app voor de gepande training af te melden. Dit kan vanaf 7 dagen voor een training, tot 6 uur voor een training. Indien u zich niet of te laat afmeldt, vervalt de inhaal mogelijkheid om deze les in te halen binnen een maand .

Artikel 9 Ontbinding
Gezond4You is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van bezoekersadres Gezond4You. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Janet Bannink – Simmelink.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant en Gezond4You dient betaling en bestelling online te gebeuren via de website of Gezond4You app. Betalingen van producten  uit de shop gebeuren per IDEAL. Dit geldt niet voor de maandabonnement aan deze geeft u toestemming aan Gezond4You om alle volgende betalingen van het maandabonnement per automatische incasso van uw rekening te boeken. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, of indien automatische incasso niet mogelijk is, is Gezond4You gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Gezond4You te voldoen. Indien Gezond4You over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Gezond4You een bedrag van €15,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Gezond4You is verschillend het 9% tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief btw. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Gezond4You gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 11 Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft door zich af te melden via WhatsApp of mail van Gezond4You. Alle aanmeldingen dienen 6 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte en het stopzetten van abonnement geldt een eigen risico van 8 weken na aanvraag stopzetting van abonnement, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 12 Overmacht, opleidingen, algemene erkende feestdagen en vakantie Janet
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Gezond4You is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Trainer wordt er gekeken of de lessen nadien kunnen worden ingehaald. Janet heeft recht op 25 vakantie dagen per jaar. (dit is verrekend in de abonnement kosten) Op algemene erkende feestdagen zijn er geen activiteiten. Trainingen gaan zoveel mogelijk door ook bij de uiteenlopende weersomstandigheden. Tenzij het door Gezond4You onverantwoord wordt geacht, dan is Gezond4You geoorloofd een training te annuleren. Deelnemers worden hier via de app of mail van in kennis gesteld. 

Artikel 13 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Gezond4You aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid
Gezond4You is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant, conform de AVG-wetgeving (per 24 mei 2018). De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Gezond4You gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Gezond4You heeft Privacy beleid conform de AVG-wetgeving opgenomen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Gezond4You voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Gezond4You. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Gezond4You. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Gezond4You zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Gezond4You ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Gezond4You zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 16 Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Gezond4You. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Gezond4You is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.